Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK)

UYARINCA

HABERTÜRK GAZETECİLİK İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi No: 25/1   Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Habertürk Gazetecilik A.Ş.’nin internet sitesinde yer alan iletişim formunu dolduran kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, iletişim formunu dolduran kişilerin kişisel verilerini internet sitemiz üzerinden elde etmektedir. Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. İşlenen kişisel verilerinize, bu verilerin kategorilerine, işleme amaçlarına ve işlemeye dayanak hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir.

Hukuki Sebebi Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
Veri Sorumlusunun meşru menfaati İletişim Verisi E-Posta Adresi, Mesaj İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusunun meşru menfaati İşlem Güvenliği Verisi IP adresi, Tarih ve Saat Faaliyetin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Veri Sorumlusunun meşru menfaati Kimlik Verisi Ad-Soyad İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup aşağıdaki hallerde 3. Kişiler ile paylaşılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları Aktarım Sebebi Aktarılan Veri
Hukuki Bir İhtilaf Olması veya Talep Olması Halinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi İletişim Verisi (E-Posta Adresi, Mesaj), İşlem Güvenliği Verisi (IP adresi, Tarih ve Saat), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)
 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda yer verilen yöntemler ile yapılabilir:

 • Yazılı olarak,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Mobil imza ile,
 • Veri sorumlusu olarak Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

 • Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.